* แบบสำรวจนี้ทำขึ้นเพื่อการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการต่อไป
ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้เว็บไซต์
1.1 หน่วยงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการใช้
1.3 ความถี่ในใช้เว็บไซต์

2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 จัดรูปแบบหน้าจอ เช่น่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

2.3 คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน

1
2.4 การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก

4
2.5 ความเร็วในการเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล

2.6 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ

2.7 ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ

4
2.8 ช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

4
2.9 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์


3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม