บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 

      สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ข้อมูลและเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวาง จึงได้รวบรวมข้อมูลพร้อมใช้หลากหลายเรื่อง ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ เช่น Biodiesel,  Chitin/Chitosan เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการในการค้นหาเอกสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและประหยัดเวลาในการค้นหาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งในระยะแรกของการจัดทำได้จัดทำในรูปของแฟ้มเอกสารและให้บริการเฉพาะในสำนักหอสมุดฯ และต่อมาได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้ใช้ได้ในวงกว้างขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมา ณ สำนักหอสมุดฯ   จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำในรูปของฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) ขึ้น โดยลักษณะข้อมูลภายในฐาน จะประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น บทความวารสาร รายงานการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้นำเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์บางรายการที่มีที่สำนักหอสมุดฯบรรจุไว้ในฐาน ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้จากฐานข้อมูลนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร