พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น
1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมเอกสารคำแนะนำด้านสุขอนามัยของอาหารของหน่วยงาน EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) เอกสารบางฉบับสามารถดูฉบับเต็มได้
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มระหว่างมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (ปี 1993) และมาตรฐานของยุโรป (ปี 1998)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ปี 2006
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พจนานุกรมคำศัพท์ทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด 19 สาขา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น (Hierarchical Relation) แสดงผลในสิบภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ โปรตุเกส เชค และภาษาลาว เป็นผลงานวิจัย ซึ่งยังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำโดยโครงการพัฒนาอรรถาภิธาน และฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาอังกฤษ->ไทย ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำแปลของคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM