พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 113 ถึง 120 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) is a federal public health agency of the U.S. Department of Health and Human Services. ATSDR serves the public by using the best science, taking responsive public health actions, and providing trusted health information to prevent harmful exposures and diseases related to toxic substances.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
EPA - Chemical Fact Sheets is information summaries on selected chemicals to describe how you might be exposed to these chemicals, how exposure to them might affect you and the environment, what happens to them in the environment, who regulates them, and whom to contact for additional information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
MSDSXchange is the largest and most comprehensive reference collection of chemical manufacturer and distributor listings available on the web. In addition to this extensive collection, there are over 1 million manufacturer's original material safety data sheets (MSDS) available for meeting compliance with OSHA's Hazardous Communication Standard, Canada's WHMIS, the EPA, DOT and the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO). It can be searched by manufacturer or chemical, and has extensive health and safety links.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The EXtension TOXicology NETwork at Oregon State University, provides a variety of information about pesticides.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีให้ข้อมูล Synonyms, IUPAC Name, CAS Number, Chemical Formula, Suppliers (Mznufcturers, Distributers) และมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งฐานข้อมูล PubChem โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งจากชื่อทางเคมี ชื่อการค้า CAS number
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Pesticide Analytical Manual (PAM) is published by FDA as a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for pesticide residues for regulatory purposes (40 CFR 180.101 (c)).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เป็นเว็บที่จัดทำโดย Chemical Abstracts Service (CAS) ให้ข้อมูลหมายเลข CAS (CAS Registry Number), ชื่อสารเคมี (CA Index Name, Synonyms), Chemical Structure และหากมีข้อมูลใน Wikipedia จะมีลิงก์โยงไปถึง
การสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งจากชื่อสารเคมีและหมายเลข CAS
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Online measurements conversion, conversion tables, metric conversion

เว็บไซต์แบบ Online ที่ช่วยแปลงหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น น้ำหนัก ความยาว ความเร็ว พลังงาน ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูล จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบ เช่น ระบบเมตริกซ์ ระบบของอังกฤษ ระบบของไทย ระบบของญี่ปุ่น และสามารถคัดลอกโค้ดหรือรูปแบบ Gadget ไปวางบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองได้ เช่น
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM