พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 129 ถึง 136 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ResearchGATE is a scientific network that connects researchers. Find research partners, collaborate with scientists and explore journal articles.It is for scientists, built by scientists driven by the concept of Science 2.0.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Sci-mate is a website where scientists can easily exchange and develop their ideas, skills and materials.

* Listing Items is an online market place where members can list and manage the distribution of anything of interest to other researchers or industry.
* Articles are an easy way to prepare, publish and control attractive open access online content.
* Scientific discussion forums are an even easier way to build up a technical knowledge resource and gain the recognition for doing so.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ทดสอบความเร็ว วัดความเร็วอินเทอร์เน็ต จัดทำโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
บริการวัดความเร็วในการ download ข้อมูลจาก SpeedTest Website ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วิธีทดสอบแบบง่ายให้คลิกที่ Quick Test บนเมนูด้านซ้าย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายงานสถิติอุตสาหกรรมได้นำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 เป็นต้นมา โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลในรายการสำคัญที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การจ้างงาน ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปปลายเดือน และกำลังการผลิต จะทำให้ทราบถึงลักษณะและทิศทางภาวะอุตสาหกรรม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ตารางธาตุบนเว็บไซต์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ การใช้ รูปภาพ ข้อมูลทางธรณีวิทยา ลักษณะโครงสร้างผลึก ข่าวสารเกี่ยวกับธาตุใหม่ ๆ ที่ค้นพบ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลกฎระเบียบของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union; EU) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1951 สามารถสืบค้นได้หลายแบบ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Over a decade ago, most countries joined an international treaty -- the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -- to begin to consider what can be done to reduce global warming and to cope with whatever temperature increases are inevitable. More recently, a number of nations approved an addition to the treaty: the Kyoto Protocol, which has more powerful (and legally binding) measures. The UNFCCC secretariat supports all institutions involved in the climate change process, particularly the COP, the subsidiary bodies and their Bureau.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM