พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 137 ถึง 144 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (the NGER Act) introduced a national framework for the reporting and dissemination of information about the greenhouse gas emissions, greenhouse gas projects, and energy use and production of corporations.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
INFOMINE is a virtual library of Internet resources relevant to faculty, students, and research staff at the university level. It contains useful Internet resources such as databases, electronic journals, electronic books, bulletin boards, mailing lists, online library card catalogs, articles, directories of researchers, and many other types of information.
INFOMINE is librarian built. Librarians from the University of California, Wake Forest University, California State University, the University of Detroit - Mercy, and other universities and colleges have contributed to building INFOMINE.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Wolfram|Alpha is a computational knowledge engine. It generates output by doing computations from its own internal knowledge base, instead of searching the web and returning links.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
OnGuardOnline.gov provides practical tips from the federal government and the technology industry to help you be on guard against internet fraud, secure your computer, and protect your personal information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
EUROPA - Food Safety - Biological Safety of Food - Salmonella and Food-borne Diseases - Microbiological Criteria
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Microbiological Criteria โดยให้เป็นหลักการและอ้างถึงเอกสาร เช่น Discussion paper, เอกสารที่เป็น Guidance ต่าง ๆ

*** หมายเหตุ ค่าของ Microbiological Criteria ไม่ได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด มีเป็นเพียงค่าที่บอกคร่าว ๆ ในลักษณะของคำแนะนำ ในอาหารบางชนิด ***
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
QSAR World is a free online resource dedicated to the science of quantitative structure activity relationship (QSAR) modelling. It is a community initiative by Strand Life Sciences for professionals, researchers and students of QSAR and modelling. The objective is to bring comprehensive technical and business content to all the people interested in QSAR.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2553 จัดทำโดยส่วนพัฒนาข้อสนเทศการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรวบรวมและจัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ eBook เผยแพร่ เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ บรรณานุกรมถูกจัดทำตามคำค้นทั้งหมด แต่ละคำค้นสื่อถึงแต่ละองค์ความรู้งานวิจัย จัดเรียงคำค้นตามลำดับอักษร สืบค้นได้ง่าย ละเอียด รวดเร็ว เข้าถึงการมีข้อมูลทั้งหมด สืบค้นงานวิจัยได้โดยไม่ต้องติดต่อเข้าระบบงานฐานข้อมูล
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Elemental Analysis Manual (EAM) for Food and Related Products provides a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for toxic and nutrient elements for regulatory purposes. The manual also provides general guidance on related aspects of a laboratory analysis.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM