พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 145 ถึง 152 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ThaiScience เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไร เพื่อให้บริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ทาง electronic ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุม/สัมมนา บทความ วิทยานิพนธ์ นักวิจัย และ ลิงก์ website ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร การประชุม/สัมมนา วิทยานิพนธ์
สามารถสค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้น หรือ Browse จากหัวเรื่อง / หัวเรื่องย่อย
ข้อมูลที่ได้มีทั้ง Fulltext, Abstracts, ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สำหรับคำนวณเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
--->Subnet Mask Calculator
--->Network/Node Calculator
--->IP Address Converter
--->Subnet Mask Converter
--->Subnet Mask Inverter
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ด้านห้องสมุดและสารสนเทศ จัดทำโดย Joan M. Reitz จาก Ruth A. Haas Library, Western Connecticut State University (WCSU)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
คำแนะนำการเรียกชื่อสารเคมีอินทรีย์ตามแบบ IUPAC ในรูปแบบ HTML จัดทำโดย Advanced Chemistry Development, Inc. โดยได้รับอนุญาตจาก IUPAC แบ่งเป็น 2 ส่วน คื่อ
* Recommendations 1979 ที่นำ Sections A, B and C ในหนังสือ "Nomenclature of Organic Chemistry" (Nomenclature of Organic Chemistry, Sections A, B, C, D, E, F, and H, Pergamon Press, Oxford, 1979. Copyright 1979 IUPAC.)
* Recommendations 1993 นำมาจากหนังสือ "A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993)" (A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993), 1993, Blackwell Scientific publications, Copyright 1993 IUPAC.)

ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
www.titrations.info is owned and maintained by www.ChemBuddy.com, producer of general chemistry software.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไตรเตรต เช่น ข้อมูลเบื้องต้น, End point, เครื่องแก้วที่ใช้ มีการแบ่งหัวข้อเป็น Titration, Acid-Base, Potentiometric, Precipitation, และ Complexometric

==> แบ่งปัน <==
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยและเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานวิจัยที่ควรสนับสนุนต่อไปในอนาคต โดยรวบรวมเอกสารผลงานวิจัยความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ รายงานผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ และบทความในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวปไซต์ โดยครอบคลุมไม้ผล 20 ชนิด

==> แบ่งปัน <==
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยช่วงแรกมูลนิธิฯ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการผลักดันให้มีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติจริง โครงการนำร่องฯ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสม อันจะนำมาสู่การพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรและชุมชนในด้านเศรษฐกิจ อาหาร ที่ดินทำกิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรต่อไป...
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM