พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 193 ถึง 200 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Eurachem publishes guidance documents and information leaflets on a range of issues in quality and accreditation for analytical measurement.
มีเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
WorldWideScience.org is a global science gateway comprised of national and international scientific databases and portals. ปัจจุบันครอบคลุมพลังงาน เภสัชศาสตร์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถสืบค้นข้อมูลในระดับ Deep web หรือเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่ไม่ได้ถูกจัด้ก็บในรูปแบบหน้าเว็บไซต์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The GADSL is the result of a year-long global effort of representatives from the automotive, automotive parts supplier (tier supplier) and chemical/plastics industries who have organized the Global Automotive Stakeholders Group (GASG). The GASG's purpose is to facilitate communication and exchange of information regarding the use of certain substances in automotive products throughout the supply chain. The GADSL only covers substances that are expected to be present in a material or part that remains in a vehicle at point of sale.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
กลุ่มรายการข้อมูลสถิติ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำมะโน/สำรวจ โดยแบ่งรายการสถิติออกเป็น 6 ด้าน คือ เศรษฐกิจ, ประชากรและสังคม, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเกษตรและประมง โดยมีสถิติที่น่าสนใจสำหรับงานห้องสมุด เช่น การอ่านหนังสือของประชากร และการอ่านหนังสือจากอินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน อยู่ในหมวดประชากรและสังคม หมวดย่อยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในครัวเรือน การมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในสถานศึกษา และการมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในสถานประกอบการ อยู่ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในหมวดสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เอกสารคำแนะนำที่เกี่ยวกับ REACH สามารถดาวน์โหลดฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
CHEMical community to Be LINKed, chemBlink's extensive database allows chemical information to be available at the blink of an eye. chemBlink is an online chemical database, and provide free information about chemical products from suppliers to the public. The submitted information to the database is manually reviewed and verified by chemists and updated every other week. It can search by product name (chemical name), CAS#, Formula, and supplier's name or URL. It also browse by chemical name, CAS# and supplier's name. The results are properties of chemicals, including chemical name, chemical formula, molecular structure, CAS registration number, basic chemical and physical properties, safety data as well as suppliers information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ECHA is the driving force among regulatory authorities in implementing the EU's groundbreaking chemicals legislation for the benefit of human health and the environment as well as for innovation and competitiveness. ECHA helps companies to comply with the legislation, advances the safe use of chemicals, provides information on chemicals and addresses chemicals of concern.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM