พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 217 ถึง 224 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
โครงการของสหภาพยุโรปที่ศึกษาพัฒนายางธรรมชาติสายพันธ์ guayule และ Russian dandelion รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางล้อ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการใช้ยางธรรมชาติสายพันธุ์ Hevea brasiliensis ซึ่งมีมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย

The EU-PEARLS Consortium links stakeholders in the EU and elsewhere in the development, exploitation and sustainable use of guayule and Russian dandelion, aiming to establish complete new value creation chains for natural rubber and latex from these plants.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Program of Excellence in Natural Rubber Alternatives (PENRA) was created to integrate and accelerate the incubation, demonstration, market entry, and growth of a domestic natural rubber industry. PENRA focuses on the creation of the technology, scientific foundations, and the private partnerships needed to support the introduction of sources of natural rubber alternatives. PENRA also integrates and manages collaborator contributions, provides assistance with IP protection and technology transfer.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐาน ISI Scince citation index
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Master Journal List includes all journal titles covered in Web of Science.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารในฐาน ISI Science citation index expandes
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อสารเคมีที่ปอลดภัยกว่า จัดทำโดย US EPA
The Safer Chemical Ingredients List (SCIL) is a list of chemical ingredients, arranged by functional-use class, that the Safer Choice Program has evaluated and determined to be safer than traditional chemical ingredients. This list is designed to help manufacturers find safer chemical alternatives that meet the criteria of the Safer Choice Program.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM