พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 225 ถึง 230 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Safer Choice is a voluntary program that works to advance the mission of EPA to protect human health and the environment by helping product manufacturers choose the safest chemical ingredients possible
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
องค์ความรู้เรื่องข้าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ในการจัดทำภายใต้โครงการ Implementation of Linking Extension and Research Needs through Information Technology (LEARN-IT) โดยการร่วมดำเนินระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิจำเนียรสาระนาค ในปี 2549-2551 แบ่งหมวดหมู่เป็น
1)ความรู้เรื่องข้าว เช่น พันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวและบรรจุภัณฑ์ คู่มือการจัดการผลิตข้าว
2) โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว
3) เทคโนโลยีการผลิตข้าว
4) ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั่วประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย (Thai Agricultural Research Repository) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Japanese Pharmacopoeia 17 edition, Official from April 1, 2016 by The Minister of Health, Labour and Welfare , Japan
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
NEMI is a searchable database that allows scientists and managers to find and compare analytical and field methods for all phases of environmental monitoring.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
NEMI is a searchable database that allows scientists and managers to find and compare analytical and field methods for all phases of environmental monitoring.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM