พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 33 ถึง 40 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ข้อมูลอันตรายสารเคมี จากเอกสาร
- Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards January, 1981 DHHS (NIOSH) Publication No. 81-123
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement I-OHG 1988 DHHS (NIOSH) Publication No. 88-118
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement II-OHG 1988 DHHS (NIOSH) Publication No. 89-104
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement III-OHG 1992 DHHS (NIOSH) Publication No. 92-110
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement IV-OHG 1995 DHHS (NIOSH) Publication No. 95-121
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Permissible exposure limits (PELs) ของ OSHA
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีของ The University of Akron
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เอกสารหนึ่งจากโปรแกรมความปลอดภัยสารเคมี หรือ International Programme on Chemical Safety (IPCS) ที่ได้นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสารเคมีจากเอกสารทางการของ Environmental Health Criteria documents (EHCs) เป็นข้อมูลฉบับย่อที่ให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ และ/หรือ สิ่งแวดล้อม
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
การพัฒนาการใช้และการจัดการฟางข้าว (Research and Development of Rice Straw Utilization and Management) เป็นโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (Rice Straw Utilization Research & Technology Transfer to the Public) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของฟางข้าวในพื้นที่ต่าง ๆ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาการใช้ฟางข้าวเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
4.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการใช้ฟางข้าวสู่ประชาชนเป้าหมาย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้นิยามของคำศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา จัดทำโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ แบ่งเป็น
-> ศัพท์ย่อของหน่วยงาน
-> คำศัพท์
-> คำศัพท์การทดสอบและการสอบเทียบ
-> SI Units
-> ค่า g
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
คำศัพท์น่ารู้ทางปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงจัดทำโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศัพท์ธรณีวิทยา จากเว็บวิชาการธรณีไทย (http://geothai.net)
-> ฉบับธรณีวิทยาทั่วไป -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไป
-> ฉบับธรณีวิทยาปิโตรเลียม -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาปิโตรเลียม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM