พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 41 ถึง 48 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ระบบฐานข้อมูลสารเคมีของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีจัดทำโดย Division of Specialized Information Services (SIS), National Library of Medicine (NLM)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Health and Safety Information on Household Products. Learn more about what's in these products, about potential health effects, and about safety and handling.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตราย ของสารเคมี เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำอย่างไม่เป็นทางการโดย Oxford University
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Defect Levels Handbook - The Food Defect Action Levels Levels of natural or unavoidable defects in foods that present no health hazards for humans.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
FDA Technical Bulletin Number 5 Macroanalytical Procedures Manual 1984; Electronic Version 1998
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (Status and Database Programme on Processing Technology of Thai Food Industry in Thailand) เพื่อแสดงระดับความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ จำนวน 1,129 โรงงาน ณ พ.ศ. 2548-2549
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ประกอบด้วยข้อมูล ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตำรับยา ข้อมูลงานวิจัยรวบรวมงานวิจัยสมุนไพรไทยจากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เอก สำหรับวารสารต่างประเทศเก็บเฉพาะ งานที่ทำวิจัยสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น การค้นข้อมูลของงานวิจัย ค้นได้จากชื่องานวิจัย ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ และปีที่ตีพิมพ์งานวิจัย ส่วนรายละเอียดสมุนไพรสามารถค้นจากชื่อภาษาไทย โดยพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับงานตำรับยา ค้นจากชื่อตำรับ สรรพคุณแผนไทย และ หนังสืออ้างอิง ทุกข้อมูลสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM