พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 57 ถึง 64 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม โดยบอกให้รายละเอียดของชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก และการใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีของ EuroChem ให้ข้อมูล Registration numbers เช่น CAS Number, EINECS, ELINCS, NLP, OHMTADS, Beilstein Number, Index Number, คุณสมบัติ, ความปลอดภัย, Hazard Label, Material safety data sheets (MSDS), ผู้ผลิต
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The NIST Chemistry WebBook provides users with easy access to chemical and physical property data for chemical species through the internet. The data provided in the site are from collections maintained by the NIST Standard Reference Data Program and outside contributors. Data in the WebBook system are organized by chemical species. The WebBook system allows users to search for chemical species by various means. Once the desired species has been identified, the system will display data for the species.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ค้นคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
This is a dictionary of algorithms, algorithmic techniques, data structures, archetypal problems, and related definitions. Algorithms include common functions.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Copper Development Association provides access to its Copper Data Center database free of charge in an effort to increase knowledge and awareness of copper, related technologies, and the role of copper in the environment.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Ceramics WebBook is an gateway to evaluated data, a guide to data centers and sources and a repository for tools and resources for ceramics.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Thailand Energy and Environment Network (TEENET) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดจนก่อให้เกิด การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะเครือข่ายที่ประสานงานกัน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลดังกล่าวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย สถานการณ์พลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านพลังงานของ ประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน สารคดี เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM