พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 65 ถึง 72 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเว็บไซต์ให้ข้อมูลประวัติฝนหลวง, ตำราฝนหลวง, พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง, พระบรมราโชบายถึงกลยุทธการพัฒนาโครงการพระราชดำริฝนหลวง, เทคโนโลยีฝนหลวง, และปฏิบัติการฝนหลวง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูล INIS ของประเทศไทย คือ ฐานข้อมูล รายงานวิจัย พัฒนา วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม วิชาการ บทความ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศนิวเคลียร์ระหว่างประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลสารเคมี เช่น โครงสร้างโมเลกุล คุณสมบัติ ฯลฯ สามารถสืบค้นได้ทั้งจาก Systematic Name, Synonym, Trade Name,Registry Number, SMILES or InChI. มีทั้งแบบใช้ฟรีและต้องล็อกอิน ChemSpider is a chemistry search engine. It has been built with the intention of aggregating and indexing chemical structures and their associated information into a single searchable repository and make it available to everybody, at no charge.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลเบื้องต้น ศักยภาพ และงานวิจัย พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากขยะ แก๊สชีวภาพ มีเทน ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง แบ่งเป็นความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ ก้าวทันโลก การบริการ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ FAQ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมข้อมูลสมุนไพร ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร สิ่งพิมพ์ด้านสมุนไพรที่สำนักฯ ได้แก่ จุลสารข้อมูลสมุนไพรและวารสารสมุนไพร ฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพรเช่น ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สืบค้นได้จาก Thai/English Name, Genus และ Biological Activity ให้ข้อมูล synonym, Common name/Thai name และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่น Biological activity, Chemical articles ต้องมีล็อกอินและพาสเวิร์ดจึงเข้าใช้งานได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Process ที่รันหรือทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และมีคำแนะนำเกี่ยวกับ Process นั้นๆ ว่าควรหยุดการทำงานหรือไม่ Free and comprehensive online library of processes is for everyone who needs to know the exact nature and purpose of every process that should, and should not, be running on their PC. Explanations are accompanied by exhaustive advice on whether the processes are important for the stable and secure running of your system. The website also recommends if you should terminate processes or leave them untouched.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM