พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 73 ถึง 80 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเซลเชื้อเพลิงแบคทีเรีย (Microbial Fuel Cells; MFCs) จัดทำโดยกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานด้านนี้ ให้ข้อมูลตั้งแต่หลักการ งานวิจัย เทคโนโลยี และข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เว็บไซต์ชวนรณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน ทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโลกร้อน รวมทั้งมีทิปแนะนำวิธีช่วยลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สถาบันเมทานอลเป็นสมาคมการค้าของอเมริกา ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เพื่อล็อบบี้สภาคองเกรสให้สนับสนุนตลาดเชื้อเพลิงเมทานอล ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมทานอล เช่น คุณสมบัติ ความปลอดภัย พิษ งานวิจัย รายงาน มาตรฐาน
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre เป็นศูนย์ที่เกิดจากโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยอาศัยหลักการของสถาบัน ISI ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำฐานข้อมูลที่เรียกว่า Thai Journal Citation Index (TCI) เพื่อรายงานดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยใช้ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร 3 ดัชนีหลักคือ Impact Factor, Immediacy Index และ Cited Half-life ตามหลักการของ สถาบัน Institute for Scientific Information (ISI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฯ ได้ทำการ คัดเลือกวารสารวิชาการไทยที่ จำนวน 100 รายการโดยเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำ ขึ้นภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปีระหว่างปี พ.ศ. 2534-2545 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและ ข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
"ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย" จากการวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ เพื่อเป็นข้อมูล คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย สำหรับนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ การประเมินคุณภาพอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหาร หรือการกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ และสภาวะของร่างกาย นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการคัด กรองวัตถุดิบและพัฒนาพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรอีกด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Plant Hormones (Abscisic acid, Auxins, Cytokininss, Ethylene, Gibberellins) งานวิจัยต่างๆ เช่น ประวัติการค้นพบ สูตรโครงสร้าง การสังเคราะห์ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

** ในส่วนของ Gibberellins ให้ข้อมูล Mass Spectrum ด้วย **
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) เป็นฐานข้อมูลนามานุกรมของวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็ม (full text) ได้ โดยการคัดเลือกวารสารเข้ามาในฐานข้อมูลมีหลักดังนี้

Subject: all scientific and scholarly subjects are covered
Types of resource: scientific and scholarly periodicals that publish research or review papers in full text.
Acceptable sources: academic, government, commercial, non-profit private sources are all acceptable.
Level: the target group for included journals should be primarily researchers.
Content: a substantive part of the journal should consist of research papers. All content should be available in full text.
Language: All languages
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM