พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 97 ถึง 104 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์หลอกลวง โดยมีการให้ Ratings key สำหรับแต่ละเรื่องว่าเป็นจริงมากน้อยเท่าใด และจัดแบ่งแต่ละเรื่องเป็นหมวด-หมวดย่อย
อ่านเพิ่มเติมจาก Reader's Digest เรื่อง Rumor Detectives: True Story or Online Hoax? (http://www.rd.com/your-america-inspiring-people-and-stories/rumor-detectives-true-story-or-online-hoax/article122216.html)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแยกแยะและจัดการกับอีเมล์หลอกลวง
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The home of TruthOrFiction.com, the place to check out forwarded emails to see whether they are hoaxes, urban legends, scams, myrban myths, or the truth.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
BreakTheChain.org tries to educate the world that e-mail is an unreliable medium for sharing information and that the first step to reducing the amount of junk out there is to stop sending it yourself.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
LoveToKnow Classic Encyclopedia project เป็นโครงการที่นำข้อมูลใน Encyclopaedia Brittanica ปี ค.ศ.1911 และฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ.1922 ขึ้นเว็บไซต์นี้ แล้วเปิดให้เข้าไปแก้ไข/เพิ่มข้อมูลใหม่ๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมฐานข้อมูลของพจนานุกรมหลายๆฐาน
- gcide ->The Collaborative International Dictionary of English v.0.48
- wn -> WordNet (r) 2.0 (August 2003)
- foldoc -> The Free On-line Dictionary of Computing (19 Sep 2003)
- jargon -> Jargon File (4.4.4, 14 Aug 2003)
- vera -> V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (December 2003)
- elements -> The Elements (07Nov00)
- easton -> Easton's 1897 Bible Dictionary
- gaz -> U.S. Gazetteer (1990)
- bouvier -> Bouvier's Law Dictionary, Revised 6th Ed (1856)
- moby-thesaurus -> Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2549-2552) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเว็บมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ข่าวเกษตร องค์ความรู้ ฐานข้อมูลงานวิจัย (ให้บทคัดย่อ)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
HowStuffWorks, a wholly owned subsidiary of Discovery Communications, is the award-winning source of credible, unbiased, and easy-to-understand explanations of how the world actually works.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM