พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 16 รายการ

กลุ่มหลัก Information science


ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
เนื้อหา : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre เป็นศูนย์ที่เกิดจากโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยอาศัยหลักการของสถาบัน ISI ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำฐานข้อมูลที่เรียกว่า Thai Journal Citation Index (TCI) เพื่อรายงานดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยใช้ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร 3 ดัชนีหลักคือ Impact Factor, Immediacy Index และ Cited Half-life ตามหลักการของ สถาบัน Institute for Scientific Information (ISI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฯ ได้ทำการ คัดเลือกวารสารวิชาการไทยที่ จำนวน 100 รายการโดยเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำ ขึ้นภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปีระหว่างปี พ.ศ. 2534-2545 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและ ข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
เนื้อหา : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) เป็นฐานข้อมูลนามานุกรมของวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็ม (full text) ได้ โดยการคัดเลือกวารสารเข้ามาในฐานข้อมูลมีหลักดังนี้

Subject: all scientific and scholarly subjects are covered
Types of resource: scientific and scholarly periodicals that publish research or review papers in full text.
Acceptable sources: academic, government, commercial, non-profit private sources are all acceptable.
Level: the target group for included journals should be primarily researchers.
Content: a substantive part of the journal should consist of research papers. All content should be available in full text.
Language: All languages
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
BSTI Map แผนที่ที่ตั้งสำนักหอสมุดฯ
เนื้อหา : 
ที่ตั้งตามลูกศรมีเขียว
Latitude, Longitude = 13.764785,100.527604 (Decimal Degrees) หรือ
N 13 45.887, E 100 31.656 (GPS)
N 13 45 53, E 100 31 39


View Larger Map
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , อื่น ๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
MARC Standards
เนื้อหา : 
The MARC formats are standards for the representation and communication of bibliographic and related information in machine-readable form. The content in this web are MARC Formats, Network Development/MARC Standards Office, NDMSO, MARC 21 and Machine Readable Cataloging.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Authorities
เนื้อหา : 
ศัพท์ควบคุม (Authorities) จัดทำโดย Library of Congress
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Online Catalog
เนื้อหา : 
หมวดหมู่ออนไลน์ของ LC
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections
เนื้อหา : 
The Digital Formats Web site provides information about digital content formats. The analyses and resources presented here will increase and be updated over time. This web site has 4 parts as Introduction, Sustainability Factors, Content Categories and Format Descriptions.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP)
เนื้อหา : 
The mission of the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) is to develop a national strategy to collect, preserve and make available significant digital content, especially information that is created in digital form only, for current and future generations.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


หน้าที่    1 | 2  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM