พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 16 จากที่พบ 16 รายการ

กลุ่มหลัก Information science


ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ที่รวบรวมและจัดทำโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สามารถสืบค้นได้ทั้งจาก ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และคำสำคัญ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นบทคัดย่อและมีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องให้ด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วิทยานิพนธ์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Thai Digital Collection
เนื้อหา : 
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วิทยานิพนธ์
ชื่อเว็บไซต์ : 
CAS Source Index (CASSI) Search Tool
เนื้อหา : 
The CAS Source Index (CASSI) Search Tool is an online resource intended to support researchers and librarians who need accurate bibliographic information. Use this free tool to quickly identify or confirm journal titles and abbreviations for publications indexed by CAS since 1907, including serial and non-serial scientific and technical publications. Search by Title, Abbreviation, CODEN, ISBN, or ISSN. Note that there is a limit of 50 answers per search, so it is recommended that you make your search as specific as possible.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
ISI SCIENCE CITATION INDEX - JOURNAL LIST
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐาน ISI Scince citation index
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , citation index
ชื่อเว็บไซต์ : 
Science - Thomson Reuters - Master Journal List
เนื้อหา : 
The Master Journal List includes all journal titles covered in Web of Science.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , citation index
ชื่อเว็บไซต์ : 
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED - JOURNAL LIST
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารในฐาน ISI Science citation index expandes
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , citation index
ชื่อเว็บไซต์ : 
TCI - รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , citation index
ชื่อเว็บไซต์ : 
TCI - รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื้อหา : 
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , citation index


หน้าที่    1 | 2  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM