พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 รายการ

กลุ่มหลัก วัสดุศาสตร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
Copper Data Center database
เนื้อหา : 
The Copper Development Association provides access to its Copper Data Center database free of charge in an effort to increase knowledge and awareness of copper, related technologies, and the role of copper in the environment.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , โลหะ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Ceramics WebBook
เนื้อหา : 
The Ceramics WebBook is an gateway to evaluated data, a guide to data centers and sources and a repository for tools and resources for ceramics.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , เซรามิก แก้ว
ชื่อเว็บไซต์ : 
European Bioplastics
เนื้อหา : 
สมาคมพลาสติกชีวภาพของกลุ่มสหภาพยุโรป มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ เช่น นิยาม การประยุกต์ใช้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ มุมมองทางสิ่งแวดล้อม กฏหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง (เช่น EN 13432 / EN 14995)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
Corrosionsource.com - Handbook
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกัดกร่อน บางส่วนฟรี เช่น

Periodic Table: This state-of-the-art periodic table details properties of periods, groups, and individual elements. It also describes the periodic law, electron orbits, shells and provides a quiz to test your knowledge.
Glossary: Extensive glossary of corrosion and materials related terms. Provides an alphabetical index for searching the glossary.
Galvanic Series: Galvanic series of alloys listed in the order of the potential they exhibit in flowing sea water.
Hardness Conversion Table: Material hardness conversion table for Brinell, Rockwell, Vickers hardness numbers.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , โลหะ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
เนื้อหา : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำยางข้นไทย ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง ศูนย์สารสนเทศยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบยาง การฝึกอบรม ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
Ceramic Color DataBase
เนื้อหา : 
This CCDB (Ceramic Color DataBase) offers such information as visual surface, ratio of compounds and firing conditions for glaze test pieces selected as most significant from the enormous collection. Currently we are adding to this data and eventually we will have data for approximately 50000 pieces. Glazes introduced in this database are Japanese or Chinese traditional and crystal glazes.
The data types shown below will be offered for the individual test pieces.
(1) Reference Number
(2) Glaze Name 1 (traditional name)
(3) Glaze Name 2 (named by content, materials)
(4) Glaze Name 3 (named by color, texture)
(5) Firing Temperature
(6) Firing Type
(7) Color (Munsell Renotation System)
(8) Surface Condition
(9) Seger Formula
(10) Coloring Element
(11) Comment, Recipe
(12) Picture
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , เซรามิก แก้ว
ชื่อเว็บไซต์ : 
EU-PEARLS (EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources)
เนื้อหา : 
โครงการของสหภาพยุโรปที่ศึกษาพัฒนายางธรรมชาติสายพันธ์ guayule และ Russian dandelion รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางล้อ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการใช้ยางธรรมชาติสายพันธุ์ Hevea brasiliensis ซึ่งมีมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย

The EU-PEARLS Consortium links stakeholders in the EU and elsewhere in the development, exploitation and sustainable use of guayule and Russian dandelion, aiming to establish complete new value creation chains for natural rubber and latex from these plants.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
PENRA (Program of Excellence in Natural Rubber Alternatives)
เนื้อหา : 
The Program of Excellence in Natural Rubber Alternatives (PENRA) was created to integrate and accelerate the incubation, demonstration, market entry, and growth of a domestic natural rubber industry. PENRA focuses on the creation of the technology, scientific foundations, and the private partnerships needed to support the introduction of sources of natural rubber alternatives. PENRA also integrates and manages collaborator contributions, provides assistance with IP protection and technology transfer.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง


หน้าที่    1  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  วัสดุศาสตร์
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM