พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 22 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
สถิติการนำเข้า-ส่งออก กรมศุลกากร
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นสถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามรายพิกัดรหัสถิติ ทั้งหมวดหลัก และหมวดย่อย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Howstuffworks
เนื้อหา : 
HowStuffWorks, a wholly owned subsidiary of Discovery Communications, is the award-winning source of credible, unbiased, and easy-to-understand explanations of how the world actually works.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Science News
เนื้อหา : 
Science News เป็นนิตยสารทางวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
EurekAlert
เนื้อหา : 
เป็นเว็บที่จัดทำโดย AAAS (American Association for the Advancement of Science) ให้บริการข่าวสารออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี หน่วยงานต่างๆ สามารถส่งข่าว งานวิจัย ของตนเองมาเผยแพร่ได้
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Convert-Me.com
เนื้อหา : 
Online measurements conversion, conversion tables, metric conversion

เว็บไซต์แบบ Online ที่ช่วยแปลงหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น น้ำหนัก ความยาว ความเร็ว พลังงาน ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูล จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบ เช่น ระบบเมตริกซ์ ระบบของอังกฤษ ระบบของไทย ระบบของญี่ปุ่น และสามารถคัดลอกโค้ดหรือรูปแบบ Gadget ไปวางบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองได้ เช่น
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
เนื้อหา : 
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007 จัดทำโดยส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อ 30 มิ.ย. 2551

*** ทั้งนี้การนำไปใช้ โปรดสอบทานกับความตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกรมศุลกากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
EverySpec.com
เนื้อหา : 
EverySpec.com provides free access to over 20,000 Military, DoD, Federal, NASA, DOE, and Government specifications, standards, handbooks, and publications. There is a source for free information on aerospace fasteners, military hardware, and electronic components. This comprehensive database provides a wide variety of free datasheets on screws, bolts, studs, nuts, washers, rivets, inserts, clamps, aircraft fittings, terminal boards, and such.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ResearchGATE - Scientific Network
เนื้อหา : 
ResearchGATE is a scientific network that connects researchers. Find research partners, collaborate with scientists and explore journal articles.It is for scientists, built by scientists driven by the concept of Science 2.0.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM