พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 25 ถึง 32 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
EPA Chemical Fact Sheets
เนื้อหา : 
EPA - Chemical Fact Sheets is information summaries on selected chemicals to describe how you might be exposed to these chemicals, how exposure to them might affect you and the environment, what happens to them in the environment, who regulates them, and whom to contact for additional information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
MSDS Xchange
เนื้อหา : 
MSDSXchange is the largest and most comprehensive reference collection of chemical manufacturer and distributor listings available on the web. In addition to this extensive collection, there are over 1 million manufacturer's original material safety data sheets (MSDS) available for meeting compliance with OSHA's Hazardous Communication Standard, Canada's WHMIS, the EPA, DOT and the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO). It can be searched by manufacturer or chemical, and has extensive health and safety links.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
EXTOXNET
เนื้อหา : 
The EXtension TOXicology NETwork at Oregon State University, provides a variety of information about pesticides.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ChemIndustry.com
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีให้ข้อมูล Synonyms, IUPAC Name, CAS Number, Chemical Formula, Suppliers (Mznufcturers, Distributers) และมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งฐานข้อมูล PubChem โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งจากชื่อทางเคมี ชื่อการค้า CAS number
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Pesticide Analytical Manual (PAM)
เนื้อหา : 
The Pesticide Analytical Manual (PAM) is published by FDA as a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for pesticide residues for regulatory purposes (40 CFR 180.101 (c)).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Common Chemistry by CAS
เนื้อหา : 
เป็นเว็บที่จัดทำโดย Chemical Abstracts Service (CAS) ให้ข้อมูลหมายเลข CAS (CAS Registry Number), ชื่อสารเคมี (CA Index Name, Synonyms), Chemical Structure และหากมีข้อมูลใน Wikipedia จะมีลิงก์โยงไปถึง
การสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งจากชื่อสารเคมีและหมายเลข CAS
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
รหัสพิกัดเคมีภัณฑ์ของกรมศุลกากร
เนื้อหา : 
รวบรวมรหัสพิกัดเคมีภัณฑ์ สามารถนำรหัสดังกล่าวไปค้นหาข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , สถิติการนำเข้า-ส่งออก
ชื่อเว็บไซต์ : 
WebElements
เนื้อหา : 
ตารางธาตุบนเว็บไซต์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ การใช้ รูปภาพ ข้อมูลทางธรณีวิทยา ลักษณะโครงสร้างผลึก ข่าวสารเกี่ยวกับธาตุใหม่ ๆ ที่ค้นพบ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM