พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 33 ถึง 40 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
QSAR World
เนื้อหา : 
QSAR World is a free online resource dedicated to the science of quantitative structure activity relationship (QSAR) modelling. It is a community initiative by Strand Life Sciences for professionals, researchers and students of QSAR and modelling. The objective is to bring comprehensive technical and business content to all the people interested in QSAR.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry
เนื้อหา : 
คำแนะนำการเรียกชื่อสารเคมีอินทรีย์ตามแบบ IUPAC ในรูปแบบ HTML จัดทำโดย Advanced Chemistry Development, Inc. โดยได้รับอนุญาตจาก IUPAC แบ่งเป็น 2 ส่วน คื่อ
* Recommendations 1979 ที่นำ Sections A, B and C ในหนังสือ "Nomenclature of Organic Chemistry" (Nomenclature of Organic Chemistry, Sections A, B, C, D, E, F, and H, Pergamon Press, Oxford, 1979. Copyright 1979 IUPAC.)
* Recommendations 1993 นำมาจากหนังสือ "A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993)" (A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993), 1993, Blackwell Scientific publications, Copyright 1993 IUPAC.)

ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Titration and titrimetric methods
เนื้อหา : 
www.titrations.info is owned and maintained by www.ChemBuddy.com, producer of general chemistry software.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไตรเตรต เช่น ข้อมูลเบื้องต้น, End point, เครื่องแก้วที่ใช้ มีการแบ่งหัวข้อเป็น Titration, Acid-Base, Potentiometric, Precipitation, และ Complexometric

==> แบ่งปัน <==
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
ChemSub Online
เนื้อหา : 
ChemSub Online is a free web-based database which allows you to retreive information on chemical substances.
Potential keywords include:
- Registry Numbers,
- Chemical Names,
- Chemical Formulas.
To perform your searches and generate lists, you may use the appropriate checkbox : Exact match, Starts with, Contains or Ends with.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC)
เนื้อหา : 
The NZIoC is a database of all the hazardous chemical components of products approved under group standards. Many group standards require the hazardous components of products covered under these approvals to be listed on the NZIoC. If you have a new product you can check the list to see if you comply with the group standard condition.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)
เนื้อหา : 
The Chemical Classification and Information Database (CCID) details the chemicals classified in accordance with the Hazardous Substance and New Organisms (HSNO) regulations (New Zealand).
The CCID is used by industry to classify formulated products. It can also be used to formulate less hazardous products by providing the classification information on potential alternative components. The information may also be useful for the preparation of labels and safety data sheets.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)
เนื้อหา : 
IAPWS is an international non-profit association of national organizations concerned with the properties of water and steam, particularly thermophysical properties and other aspects of high-temperature steam, water and aqueous mixtures that are relevant to thermal power cycles and other industrial applications.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
CAMEO Chemicals
เนื้อหา : 
CAMEO Chemicals is a tool designed for people who are involved in hazardous material incident response and planning. This tool is part of the CAMEO software suite and it is available as a website and as a downloadable desktop application that you can run on your own computer.

CAMEO Chemicals contains:
- A library with thousands of datasheets containing response-related information and recommendations for hazardous materials that are commonly transported, used, or stored in the United States.
- A reactivity prediction tool, which you can use to predict potential reactive hazards between chemicals.

CAMEO Chemicals was developed by the National Oceanic and Atmospheric Administration's Office of Response and Restoration in partnership with the Environmental Protection Agency's Office of Emergency Management and the U.S. Coast Guard's Research and Development Center.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM