พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 57 ถึง 64 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
eChemPortal - OECD
เนื้อหา : 
eChemPortal provides free public access to information on properties of chemicals: Physical Chemical Properties, Ecotoxicity, Environmental Fate and Behaviour, and Toxicity. eChemPortal allows simultaneous searching of reports and datasets by chemical name and number and by chemical property. Direct links to collections of chemical hazard and risk information prepared for government chemical review programmes at national, regional and international levels are obtained. Classification results according to national/regional hazard classification schemes or to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) are provided when available...
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
QSAR Toolbox - OECD
เนื้อหา : 
QSAR Toolbox is the OECD QSAR Toolbox for grouping chemicals into categories. The Toolbox is a software application intended to be used by governments, chemical industry and other stakeholders in filling gaps in (eco)toxicity data needed for assessing the hazards of chemicals. The Toolbox incorporates information and tools from various sources into a logical workflow. The seminal features of the Toolbox are:
---->Identification of relevant structural characteristics and potential mechanism or mode of action of a target chemical.
---->Identification of other chemicals that have the same structural characteristics and/or mechanism or mode of action.
---->Use of existing experimental data to fill the data gap(s).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
สายด่วนตรวจสอบวัตถุอันตราย - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อหา : 
สืบค้นข้อมูลสารเคมีที่อยู่ในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสืบค้นได้ทั้งจาก ชื่อสาร หมายเลข CAS หมายเลข UN Number และสูตรทางเคมี ข้อมูลที่ได้ คือ เป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเงื่อนไข ชื่อเคมี หมายเลข CAS หมายเลข UN Number ชื่ออื่นๆ คุณสมบัติ ชนิดวัตถุอันตราย คำแนะนำด้านความปลอดภัย (SG) และหมวดสารสำหรับการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
PubChem
เนื้อหา : 
PubChem provides information on the biological activities of small molecules. PubChem includes substance information, compound structures, and BioActivity data in three primary databases, Pcsubstance, Pccompound, and PCBioAssay, respectively.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
EuroChem
เนื้อหา : 
EUROCHEM is a comprehensive directory and search engine for chemical and related industries. The Eurochem TOXI database contains more than 150,000 chemicals and is compiled with regard to their safe use. Users will find safety classification and statutory marking of packages of chemicals there, including a detailed description (names of substances, chemical formulas, identification numbers - CAS, EINECS, index numbers, properties of chemicals - toxicological, chemical, physical, transport properties, etc.). This comprehensive database provides intelligent search functions - you can e.g. look for a chemical structure, chemical formula, product, etc. For each substance, the user can create a label with the safety marking.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemical Identifier Resolver beta 4
เนื้อหา : 
This service works as a resolver for different chemical structure identifiers and allows one to convert a given structure identifier into another representation or structure identifier. It can help you identify and find the chemical structure if you have an identifier such as an InChIKey (International Chemicals Identification Keys), InChI (International Chemicals Identification).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
InChI Trust
เนื้อหา : 
เว็บนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ InChI (International Chemical Identifier) มีข้อมูลเช่น InChI Software ให้ดาวน์โหลด, ลิงก์ของเว็บไซต์

The InChI Trust, a not-for-profit organisation to expand and develop the InChI Open Source chemical structure representation algorithm. The InChI was developed as a new, non-proprietary, international standard to represent chemical structures. The Trust aims to develop and improve on the current InChI standard, further enabling the interlinking of chemistry and chemical structures on the web.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Compound Search - Wiley
เนื้อหา : 
The Compoundsearch Website is owned by John Wiley & Sons, Inc ("Wiley"). Compound Search enables users to perform text searches (name, InChI, InChI key, mass, formula) and structure searches. The chemical names in our spectral databases include standardized names as well as common or "street" names - so, for example, if one searches for "snow" on Compound Search, you get results for an illegal drug with the street name "snow". Of course, one could also find that same compound using a systematic name, its exact molecular weight (albeit with many other compounds), its InChI (International Chemical Identifier), its InChI Key (a shorter version of the InChI), or its molecular formula (Hill sorted of course). You could also search for it by drawing its structure.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM