พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 16 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
1988 OSHA PEL Project Documentation
เนื้อหา : 
Permissible exposure limits (PELs) ของ OSHA
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemical Database (University of Akron USA)
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีของ The University of Akron
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs)
เนื้อหา : 
เอกสารหนึ่งจากโปรแกรมความปลอดภัยสารเคมี หรือ International Programme on Chemical Safety (IPCS) ที่ได้นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสารเคมีจากเอกสารทางการของ Environmental Health Criteria documents (EHCs) เป็นข้อมูลฉบับย่อที่ให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ และ/หรือ สิ่งแวดล้อม
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ESIS (European chemical Substances Information System)
เนื้อหา : 
ระบบฐานข้อมูลสารเคมีของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ChemIDplus
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีจัดทำโดย Division of Specialized Information Services (SIS), National Library of Medicine (NLM)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Household Products Database
เนื้อหา : 
Health and Safety Information on Household Products. Learn more about what's in these products, about potential health effects, and about safety and handling.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemical and Other Safety Information (Oxford University)
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตราย ของสารเคมี เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำอย่างไม่เป็นทางการโดย Oxford University
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Swedish Chemicals Agency (KemI) - Databases
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีจัดทำโดย The Swedish Administrative Development Agency เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ในการควบคุมสารเคมี แบ่งเป็นฐานข้อมูลย่อยๆ อีกหลายฐาน เช่น N-Class, H-Class สามารถสืบค้นได้ทั้งจากชื่อสารเคมี CAS No., EEC No., Annex 1 Index No.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM