พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 6 จากที่พบ 6 รายการ

กลุ่มหลัก พืชและสมุนไพร


ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
เนื้อหา : 
ประกอบด้วยข้อมูล ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตำรับยา ข้อมูลงานวิจัยรวบรวมงานวิจัยสมุนไพรไทยจากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เอก สำหรับวารสารต่างประเทศเก็บเฉพาะ งานที่ทำวิจัยสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น การค้นข้อมูลของงานวิจัย ค้นได้จากชื่องานวิจัย ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ และปีที่ตีพิมพ์งานวิจัย ส่วนรายละเอียดสมุนไพรสามารถค้นจากชื่อภาษาไทย โดยพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับงานตำรับยา ค้นจากชื่อตำรับ สรรพคุณแผนไทย และ หนังสืออ้างอิง ทุกข้อมูลสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , สมุนไพร
ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม โดยบอกให้รายละเอียดของชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก และการใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหา : 
รวบรวมข้อมูลสมุนไพร ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร สิ่งพิมพ์ด้านสมุนไพรที่สำนักฯ ได้แก่ จุลสารข้อมูลสมุนไพรและวารสารสมุนไพร ฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพรเช่น ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , สมุนไพร
ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลสมุนไพร (PHARM DATABASE)
เนื้อหา : 
จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สืบค้นได้จาก Thai/English Name, Genus และ Biological Activity ให้ข้อมูล synonym, Common name/Thai name และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่น Biological activity, Chemical articles ต้องมีล็อกอินและพาสเวิร์ดจึงเข้าใช้งานได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , สมุนไพร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Plant Hormones Website
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Plant Hormones (Abscisic acid, Auxins, Cytokininss, Ethylene, Gibberellins) งานวิจัยต่างๆ เช่น ประวัติการค้นพบ สูตรโครงสร้าง การสังเคราะห์ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

** ในส่วนของ Gibberellins ให้ข้อมูล Mass Spectrum ด้วย **
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , พืช
ชื่อเว็บไซต์ : 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย
เนื้อหา : 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย เรียบเรียงโดย ราชันย์ ภู่มา สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สารานุกรมพืช (ฉบับหอพรรณไม้) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช ที่บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , พืช


หน้าที่    1  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  พืชและสมุนไพร
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM