พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 13 รายการ

กลุ่มหลัก สิ่งแวดล้อม


ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ ให้เนื้อหาตั้งแต่คำจำกัดความ การกำหนดประเภท พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน วิธีการเก็บตัวอย่าง และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ มาตรการการป้องกันน้ำมันขณะขนถ่ายทางน้ำ และหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
-> น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
-> น้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
-> น้ำทิ้งจากอาคาร
-> น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
-> น้ำทิ้งลงทางน้ำชลประทานฯ
-> น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
-> น้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
-> น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่ลำน้ำ
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Climate Change U.S. EPA
เนื้อหา : 
The EPA Climate Change site provides comprehensive information on the issue of climate change and global warming in a way that is accessible and meaningful to all parts of society - communities, individuals, business, states and localities, and governments. The site explains climate change science, U.S. climate policy, greenhouse gas emissions, environmental effects, and what you can do.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
การพัฒนาการใช้และการจัดการฟางข้าว
เนื้อหา : 
การพัฒนาการใช้และการจัดการฟางข้าว (Research and Development of Rice Straw Utilization and Management) เป็นโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (Rice Straw Utilization Research & Technology Transfer to the Public) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของฟางข้าวในพื้นที่ต่าง ๆ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาการใช้ฟางข้าวเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
4.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการใช้ฟางข้าวสู่ประชาชนเป้าหมาย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การจัดการ การใช้ประโยชน์จากของเสีย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Stop Global Warming Virtual March
เนื้อหา : 
เว็บไซต์ชวนรณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน ทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโลกร้อน รวมทั้งมีทิปแนะนำวิธีช่วยลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
เนื้อหา : 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
เนื้อหา : 
Over a decade ago, most countries joined an international treaty -- the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -- to begin to consider what can be done to reduce global warming and to cope with whatever temperature increases are inevitable. More recently, a number of nations approved an addition to the treaty: the Kyoto Protocol, which has more powerful (and legally binding) measures. The UNFCCC secretariat supports all institutions involved in the climate change process, particularly the COP, the subsidiary bodies and their Bureau.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Greenhouse and Energy Reporting, Australia
เนื้อหา : 
The National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (the NGER Act) introduced a national framework for the reporting and dissemination of information about the greenhouse gas emissions, greenhouse gas projects, and energy use and production of corporations.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน


หน้าที่    1 | 2  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  สิ่งแวดล้อม
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM