พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 13 จากที่พบ 13 รายการ

กลุ่มหลัก สิ่งแวดล้อม


ชื่อเว็บไซต์ : 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก.
เนื้อหา : 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TGO” ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์การที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31 ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 มีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้ง ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
คลังข้อมูลสภาพน้ำ (Thailand integrated water resource management)
เนื้อหา : 
เป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย และระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย จัดทำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเว็บมีเมนูย่อยได้แก่ 1) ติดตามสภาพอากาศ 2) ติดตามสถานการณ์น้ำ 3) บันทึกเหตุการณ์น้ำ 4)งานวิจัย/ความรู้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Water Footprint Network
เนื้อหา : 
The Water Footprint Network is a non-profit foundation under Dutch law. It is essentially an international network by and for its partners. The mission of the Water Footprint Network is to promote the transition towards sustainable, fair and efficient use of fresh water resources worldwide by:
- advancing the concept of the ‘water footprint’, a spatially and temporally explicit indicator of direct and indirect water use of consumers and producers;
- increasing the water footprint awareness of communities, government bodies and businesses and their understanding of how consumption of goods and services and production chains relate to water use and impacts on fresh-water systems; and
- encouraging forms of water governance that reduce the negative ecological and social impacts of the water footprints of communities, countries and businesses.

The Water Footprint Network undertakes the following concrete activities:
-> developing standards (methods, guidelines, criteria) for water footprint accounting, water footprint impact assessment and the reduction and offsetting of the negative impacts of water footprints;
-> developing practical tools to support people and organisations interested in water footprint accounting, impact assessment and water footprint reduction and offsetting;
-> providing for, or arranging for third parties to provide for, meetings, publications, education, research and development with regard to the water footprint concept;
-> promoting the exchange, communication and dissemination of knowledge about water footprint;
-> supporting government bodies, international institutions, non-governmental organizations, businesses and other organizations in implementing water footprint accounting and developing a sustainable and fair water policy; and
-> providing advice on the application of the water footprint and by checking and certifying the use of the water footprint.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
NEMI - National Environment Methods Index
เนื้อหา : 
NEMI is a searchable database that allows scientists and managers to find and compare analytical and field methods for all phases of environmental monitoring.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Environment Methods Index (NEMI)
เนื้อหา : 
NEMI is a searchable database that allows scientists and managers to find and compare analytical and field methods for all phases of environmental monitoring.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ


หน้าที่    1 | 2  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  สิ่งแวดล้อม
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM