พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 16 จากที่พบ 28 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
เนื้อหา : 
การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (Status and Database Programme on Processing Technology of Thai Food Industry in Thailand) เพื่อแสดงระดับความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ จำนวน 1,129 โรงงาน ณ พ.ศ. 2548-2549
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Veterinary Drug Residues in Food (MRLs)
เนื้อหา : 
The database inquiry request for the Veterinary Drug MRLs (Maximum Residue Limits) and receive the resulting output in a selected output format over the Internet.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Pesticide Residues in Food (MRLs)
เนื้อหา : 
The database inquiry request for the Pesticide MRLs (Maximum Residue Limits) and receive the resulting output in a selected output format over the Internet.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Codex General Standard for Food Additives (GSFA) Online Database
เนื้อหา : 
The "Codex General Standard for Food Additives" (GSFA, Codex STAN 192-1995) sets forth the conditions under which permitted food additives may be used in all foods, whether or not they have previously been standardized by Codex.
ให้ข้อมูล Functional classes, Food Catergory ที่ใช้, Max Levels และยังมีข้อมูล Spec. ที่ลิงก์ไป JECFA ได้
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
เนื้อหา : 
"ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย" จากการวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ เพื่อเป็นข้อมูล คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย สำหรับนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ การประเมินคุณภาพอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหาร หรือการกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ และสภาวะของร่างกาย นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการคัด กรองวัตถุดิบและพัฒนาพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรอีกด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , โภชนาการ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bacteriological Analytical Manual (BAM)
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารตาม FDA BAM
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Drug & Chemical Residues Methodology
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์ยาและสารเคมีตกค้าง เช่น Acrylamide, Benzene, Chloramphenicol, Fluoroquinolone, Melamine, Nitrofuran, Malachite Green
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
CFSAN Laboratory Quality Assurance Manual 2nd Edition
เนื้อหา : 
คู่มือการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  อาหาร
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM