พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 18 รายการ

กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม


ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อหา : 
พจนานุกรมคำศัพท์ทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
เนื้อหา : 
ศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด 19 สาขา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย - ภาษาไทย
เนื้อหา : 
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น (Hierarchical Relation) แสดงผลในสิบภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ โปรตุเกส เชค และภาษาลาว เป็นผลงานวิจัย ซึ่งยังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำโดยโครงการพัฒนาอรรถาภิธาน และฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
CyberDict : Dictionary Online Thai - English
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาอังกฤษ->ไทย ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำแปลของคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
CyberDict : Dictionary Online English - Thai
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทย ->อังกฤษ ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ สสวท.
เนื้อหา : 
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี (สสวท.) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี คณิตศาสตร์) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคำอธิบายภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
วิกิพีเดีย
เนื้อหา : 
วิกิพีเดีย - สารานุกรมเสรีฉบับไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , สารานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง
เนื้อหา : 
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  พจนานุกรม สารานุกรม
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM