พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 16 จากที่พบ 18 รายการ

กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม


ชื่อเว็บไซต์ : 
ศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา
เนื้อหา : 
ให้นิยามของคำศัพท์ทางด้านมาตรวิทยา จัดทำโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ แบ่งเป็น
-> ศัพท์ย่อของหน่วยงาน
-> คำศัพท์
-> คำศัพท์การทดสอบและการสอบเทียบ
-> SI Units
-> ค่า g
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมปิโตรเลียม
เนื้อหา : 
คำศัพท์น่ารู้ทางปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงจัดทำโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศัพท์ธรณีวิทยา
เนื้อหา : 
ศัพท์ธรณีวิทยา จากเว็บวิชาการธรณีไทย (http://geothai.net)
-> ฉบับธรณีวิทยาทั่วไป -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไป
-> ฉบับธรณีวิทยาปิโตรเลียม -- รวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาปิโตรเลียม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Free On-Line Dictionary Of Computing
เนื้อหา : 
ค้นคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Dictionary of Algorithms and Data Structures
เนื้อหา : 
This is a dictionary of algorithms, algorithmic techniques, data structures, archetypal problems, and related definitions. Algorithms include common functions.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
1911 Encyclopedia Britannica - Free Online
เนื้อหา : 
LoveToKnow Classic Encyclopedia project เป็นโครงการที่นำข้อมูลใน Encyclopaedia Brittanica ปี ค.ศ.1911 และฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ.1922 ขึ้นเว็บไซต์นี้ แล้วเปิดให้เข้าไปแก้ไข/เพิ่มข้อมูลใหม่ๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , สารานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Online Dictionary at Datasegment.com
เนื้อหา : 
รวบรวมฐานข้อมูลของพจนานุกรมหลายๆฐาน
- gcide ->The Collaborative International Dictionary of English v.0.48
- wn -> WordNet (r) 2.0 (August 2003)
- foldoc -> The Free On-line Dictionary of Computing (19 Sep 2003)
- jargon -> Jargon File (4.4.4, 14 Aug 2003)
- vera -> V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (December 2003)
- elements -> The Elements (07Nov00)
- easton -> Easton's 1897 Bible Dictionary
- gaz -> U.S. Gazetteer (1990)
- bouvier -> Bouvier's Law Dictionary, Revised 6th Ed (1856)
- moby-thesaurus -> Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Encyclo - Online English Encyclopedia UK
เนื้อหา : 
รวบรวมนิยามของคำและความหมายจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ช่วยให้สะดวกต่อการค้น สามารถลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลนั้นได้

Encyclo is a search engine for terms and definitions. Encyclo brings together lists of hundreds of word definitions from a wide variety of sources on one site making your search quicker and easier. Encyclo lets you see the first few lines of the definition and points you in the right direction to read more.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , สารานุกรม


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  พจนานุกรม สารานุกรม
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM