พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 16 รายการ

กลุ่มหลัก Information science


ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
เนื้อหา : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre เป็นศูนย์ที่เกิดจากโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยอาศัยหลักการของสถาบัน ISI ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำฐานข้อมูลที่เรียกว่า Thai Journal Citation Index (TCI) เพื่อรายงานดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยใช้ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร 3 ดัชนีหลักคือ Impact Factor, Immediacy Index และ Cited Half-life ตามหลักการของ สถาบัน Institute for Scientific Information (ISI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฯ ได้ทำการ คัดเลือกวารสารวิชาการไทยที่ จำนวน 100 รายการโดยเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำ ขึ้นภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปีระหว่างปี พ.ศ. 2534-2545 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและ ข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
เนื้อหา : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) เป็นฐานข้อมูลนามานุกรมของวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็ม (full text) ได้ โดยการคัดเลือกวารสารเข้ามาในฐานข้อมูลมีหลักดังนี้

Subject: all scientific and scholarly subjects are covered
Types of resource: scientific and scholarly periodicals that publish research or review papers in full text.
Acceptable sources: academic, government, commercial, non-profit private sources are all acceptable.
Level: the target group for included journals should be primarily researchers.
Content: a substantive part of the journal should consist of research papers. All content should be available in full text.
Language: All languages
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
BSTI Map แผนที่ที่ตั้งสำนักหอสมุดฯ
เนื้อหา : 
ที่ตั้งตามลูกศรมีเขียว
Latitude, Longitude = 13.764785,100.527604 (Decimal Degrees) หรือ
N 13 45.887, E 100 31.656 (GPS)
N 13 45 53, E 100 31 39


View Larger Map
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , อื่น ๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
MARC Standards
เนื้อหา : 
The MARC formats are standards for the representation and communication of bibliographic and related information in machine-readable form. The content in this web are MARC Formats, Network Development/MARC Standards Office, NDMSO, MARC 21 and Machine Readable Cataloging.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Authorities
เนื้อหา : 
ศัพท์ควบคุม (Authorities) จัดทำโดย Library of Congress
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Online Catalog
เนื้อหา : 
หมวดหมู่ออนไลน์ของ LC
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections
เนื้อหา : 
The Digital Formats Web site provides information about digital content formats. The analyses and resources presented here will increase and be updated over time. This web site has 4 parts as Introduction, Sustainability Factors, Content Categories and Format Descriptions.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP)
เนื้อหา : 
The mission of the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) is to develop a national strategy to collect, preserve and make available significant digital content, especially information that is created in digital form only, for current and future generations.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


หน้าที่    1 | 2  

   
กลุ่มหลัก Information science
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM