พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 22 จากที่พบ 22 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
GPS Coordinate Converter, Maps and Info
เนื้อหา : 
เว็บสำหรับคำนวณพิกัดตำแหน่งที่ใช้ใน Google Map เป็นที่ใช้กับ GPS Navigators หรือคำนวณกลับกัน
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
GPS Visualizer's coordinate calculators & distance tools
เนื้อหา : 
เว็บช่วยคำนวณพิกัดตำแหน่ง (GPS, Google map, etc) This page is designed to help you calculate answers to some common geographic questions and draw maps from simple coordinates.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน
เนื้อหา : 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Data Base: NRDB) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน่วยงานเข้าร่วม 32 หน่วยงาน ข้อมูลที่ได้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
WorldWideScience.org
เนื้อหา : 
WorldWideScience.org is a global science gateway comprised of national and international scientific databases and portals. ปัจจุบันครอบคลุมพลังงาน เภสัชศาสตร์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถสืบค้นข้อมูลในระดับ Deep web หรือเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่ไม่ได้ถูกจัด้ก็บในรูปแบบหน้าเว็บไซต์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
สถิติ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เนื้อหา : 
กลุ่มรายการข้อมูลสถิติ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำมะโน/สำรวจ โดยแบ่งรายการสถิติออกเป็น 6 ด้าน คือ เศรษฐกิจ, ประชากรและสังคม, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเกษตรและประมง โดยมีสถิติที่น่าสนใจสำหรับงานห้องสมุด เช่น การอ่านหนังสือของประชากร และการอ่านหนังสือจากอินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน อยู่ในหมวดประชากรและสังคม หมวดย่อยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในครัวเรือน การมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในสถานศึกษา และการมีการใช้เทคโนโลยี ฯ ในสถานประกอบการ อยู่ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในหมวดสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
คันฉ่องส่องอียู - ข่าวจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์
เนื้อหา : 
รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น มาตรการทางการค้า กฎระเบียบของสินค้าที่จะนำเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   
กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM