พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 28 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น
1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
EHEDG Guidelines
เนื้อหา : 
รวบรวมเอกสารคำแนะนำด้านสุขอนามัยของอาหารของหน่วยงาน EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) เอกสารบางฉบับสามารถดูฉบับเต็มได้
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
WHO/EU drinking water standards comparative table
เนื้อหา : 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มระหว่างมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (ปี 1993) และมาตรฐานของยุโรป (ปี 1998)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
WHO's drinking water standards 2006
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ปี 2006
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
JECFA - Monographs & Evaluations
เนื้อหา : 
รวมเอกสารการประเมินด้านพิษวิทยาของวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives), วัตถุปนเปือนในอาหาร (Food contaminants) และยาตกค้างในอาหาร(Veterinary drugs residues in food) จัดทำโดยหน่วยงาน JECFA (Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ THe Codex Alimentarius Commission และหน่วยงานรัฐบาล นำมาใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานอาหาร (International food standards) และระดับที่ปลอดภัย (Safe levels) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

* หมายเหตุ การแสดงผลหน้าเว็บไซต์นี้อาจช้าไปบ้าง เนื่องจากมีรายชื่อเอกสารมากกว่าพันรายการ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Food Composition Database
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ เป็นข้อมูลที่มาจากห้องปฏิบัติการ Agricultural Research Service (ARS), U.S. Department of Agriculture (USDA) สามารถค้นข้อมูลองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหาร หรือ โภชนาการ ปริมาณแคลอรี่ โดยใส่ชื่ออาหาร เช่น ต้องการทราบว่าแตงโมมีคุณค่าอาหารอะไรบ้าง ใส่คำว่า "watermelon"
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , โภชนาการ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Food defect action levels (FDA)
เนื้อหา : 
Defect Levels Handbook - The Food Defect Action Levels Levels of natural or unavoidable defects in foods that present no health hazards for humans.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Macroanalytical Procedures Manual (FDA)
เนื้อหา : 
FDA Technical Bulletin Number 5 Macroanalytical Procedures Manual 1984; Electronic Version 1998
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4  

   
กลุ่มหลัก อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM