พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 18 รายการ

กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม


ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อหา : 
พจนานุกรมคำศัพท์ทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
เนื้อหา : 
ศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด 19 สาขา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย - ภาษาไทย
เนื้อหา : 
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น (Hierarchical Relation) แสดงผลในสิบภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ โปรตุเกส เชค และภาษาลาว เป็นผลงานวิจัย ซึ่งยังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำโดยโครงการพัฒนาอรรถาภิธาน และฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
CyberDict : Dictionary Online Thai - English
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาอังกฤษ->ไทย ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำแปลของคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
CyberDict : Dictionary Online English - Thai
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทย ->อังกฤษ ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ สสวท.
เนื้อหา : 
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี (สสวท.) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี คณิตศาสตร์) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคำอธิบายภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
วิกิพีเดีย
เนื้อหา : 
วิกิพีเดีย - สารานุกรมเสรีฉบับไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , สารานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง
เนื้อหา : 
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   
กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM