พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 5 จากที่พบ 5 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร
กลุ่มย่อย มาตรฐานอาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น
1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
3. น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
WHO/EU drinking water standards comparative table
เนื้อหา : 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มระหว่างมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (ปี 1993) และมาตรฐานของยุโรป (ปี 1998)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
WHO's drinking water standards 2006
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ปี 2006
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง สารเคมีที่รับรองฮาลาล ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Color Additives for Use in US in Foods, Drugs, Cosmetics, and Medical Devices
เนื้อหา : 
Color Additive Inventories ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดทำเป็นตารางสรุป และมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM