พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร
กลุ่มย่อย โภชนาการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
Food Composition Database
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ เป็นข้อมูลที่มาจากห้องปฏิบัติการ Agricultural Research Service (ARS), U.S. Department of Agriculture (USDA) สามารถค้นข้อมูลองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหาร หรือ โภชนาการ ปริมาณแคลอรี่ โดยใส่ชื่ออาหาร เช่น ต้องการทราบว่าแตงโมมีคุณค่าอาหารอะไรบ้าง ใส่คำว่า "watermelon"
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , โภชนาการ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
เนื้อหา : 
"ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย" จากการวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ เพื่อเป็นข้อมูล คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย สำหรับนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ การประเมินคุณภาพอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหาร หรือการกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ และสภาวะของร่างกาย นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการคัด กรองวัตถุดิบและพัฒนาพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรอีกด้วย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , โภชนาการ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM