พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 6 จากที่พบ 6 รายการ

กลุ่มหลัก สิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน


ชื่อเว็บไซต์ : 
Climate Change U.S. EPA
เนื้อหา : 
The EPA Climate Change site provides comprehensive information on the issue of climate change and global warming in a way that is accessible and meaningful to all parts of society - communities, individuals, business, states and localities, and governments. The site explains climate change science, U.S. climate policy, greenhouse gas emissions, environmental effects, and what you can do.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
Stop Global Warming Virtual March
เนื้อหา : 
เว็บไซต์ชวนรณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน ทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโลกร้อน รวมทั้งมีทิปแนะนำวิธีช่วยลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
เนื้อหา : 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
เนื้อหา : 
Over a decade ago, most countries joined an international treaty -- the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -- to begin to consider what can be done to reduce global warming and to cope with whatever temperature increases are inevitable. More recently, a number of nations approved an addition to the treaty: the Kyoto Protocol, which has more powerful (and legally binding) measures. The UNFCCC secretariat supports all institutions involved in the climate change process, particularly the COP, the subsidiary bodies and their Bureau.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Greenhouse and Energy Reporting, Australia
เนื้อหา : 
The National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (the NGER Act) introduced a national framework for the reporting and dissemination of information about the greenhouse gas emissions, greenhouse gas projects, and energy use and production of corporations.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน
ชื่อเว็บไซต์ : 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก.
เนื้อหา : 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TGO” ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์การที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31 ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 มีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้ง ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  สิ่งแวดล้อม
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM