พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 9 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร
กลุ่มย่อย วิเคราะห์


ชื่อเว็บไซต์ : 
Macroanalytical Procedures Manual (FDA)
เนื้อหา : 
FDA Technical Bulletin Number 5 Macroanalytical Procedures Manual 1984; Electronic Version 1998
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bacteriological Analytical Manual (BAM)
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารตาม FDA BAM
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Drug & Chemical Residues Methodology
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์ยาและสารเคมีตกค้าง เช่น Acrylamide, Benzene, Chloramphenicol, Fluoroquinolone, Melamine, Nitrofuran, Malachite Green
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
CFSAN Laboratory Quality Assurance Manual 2nd Edition
เนื้อหา : 
คู่มือการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
AOAC® Official Methods revision 1 ปี 2006
เนื้อหา : 
ให้เฉพาะ method ที่มีการ revised
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Elemental Analysis Manual (EAM) - FDA
เนื้อหา : 
Elemental Analysis Manual (EAM) for Food and Related Products provides a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for toxic and nutrient elements for regulatory purposes. The manual also provides general guidance on related aspects of a laboratory analysis.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemistry Laboratory Guidebook - FSIS
เนื้อหา : 
Chemistry Laboratory Guidebook contains test methods used by Food Safety and Inspection Service (FSIS) Laboratories to support the Agency's inspection program, ensuring that meat, poultry, and egg products are safe, wholesome and accurately labeled.

The Guidebook contains methods for the analysis of food composition, food additives, nutrients, veterinary drug and pesticide residues.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Microbiology Laboratory Guidebook - FSIS
เนื้อหา : 
The Guidebook contains current protocols for analytical tests required by Food Safety and Inspection Service (FSIS) regulatory activities on meat, poultry and egg products (The methods described in this guidebook are for use by the FSIS laboratories). Specifically, microbiological methods are presented for sample preparation, isolation and identification of the major foodborne pathogenic microorganisms and their toxins, meat tissue species identification, and the detection of extraneous materials and antimicrobial residues. Media and reagent formulations, and Most Probable Number Tables are contained in an appendix.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์


หน้าที่    1 | 2  

   
กลุ่มหลัก  อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM