พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 3 จากที่พบ 3 รายการ

กลุ่มหลัก Information science
กลุ่มย่อย วารสาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
เนื้อหา : 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre เป็นศูนย์ที่เกิดจากโครงการวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยอาศัยหลักการของสถาบัน ISI ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำฐานข้อมูลที่เรียกว่า Thai Journal Citation Index (TCI) เพื่อรายงานดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยใช้ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร 3 ดัชนีหลักคือ Impact Factor, Immediacy Index และ Cited Half-life ตามหลักการของ สถาบัน Institute for Scientific Information (ISI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฯ ได้ทำการ คัดเลือกวารสารวิชาการไทยที่ จำนวน 100 รายการโดยเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำ ขึ้นภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปีระหว่างปี พ.ศ. 2534-2545 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและ ข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database)
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
เนื้อหา : 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) เป็นฐานข้อมูลนามานุกรมของวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็ม (full text) ได้ โดยการคัดเลือกวารสารเข้ามาในฐานข้อมูลมีหลักดังนี้

Subject: all scientific and scholarly subjects are covered
Types of resource: scientific and scholarly periodicals that publish research or review papers in full text.
Acceptable sources: academic, government, commercial, non-profit private sources are all acceptable.
Level: the target group for included journals should be primarily researchers.
Content: a substantive part of the journal should consist of research papers. All content should be available in full text.
Language: All languages
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
CAS Source Index (CASSI) Search Tool
เนื้อหา : 
The CAS Source Index (CASSI) Search Tool is an online resource intended to support researchers and librarians who need accurate bibliographic information. Use this free tool to quickly identify or confirm journal titles and abbreviations for publications indexed by CAS since 1907, including serial and non-serial scientific and technical publications. Search by Title, Abbreviation, CODEN, ISBN, or ISSN. Note that there is a limit of 50 answers per search, so it is recommended that you make your search as specific as possible.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , วารสาร


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  Information science
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM