พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 1 จากที่พบ 1 รายการ

กลุ่มหลัก สิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อย การจัดการ การใช้ประโยชน์จากของเสีย


ชื่อเว็บไซต์ : 
การพัฒนาการใช้และการจัดการฟางข้าว
เนื้อหา : 
การพัฒนาการใช้และการจัดการฟางข้าว (Research and Development of Rice Straw Utilization and Management) เป็นโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (Rice Straw Utilization Research & Technology Transfer to the Public) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของฟางข้าวในพื้นที่ต่าง ๆ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาการใช้ฟางข้าวเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
4.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการใช้ฟางข้าวสู่ประชาชนเป้าหมาย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , การจัดการ การใช้ประโยชน์จากของเสีย


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  สิ่งแวดล้อม
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM