พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 3 จากที่พบ 3 รายการ

กลุ่มหลัก ยาและเครื่องสำอาง
กลุ่มย่อย ยา


ชื่อเว็บไซต์ : 
ยากับคุณ (Ya&You)
เนื้อหา : 
สืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม หากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน สามารถใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องการ ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา
ชื่อเว็บไซต์ : 
Drugs.com
เนื้อหา : 
Internet’s most trusted resource for drug and related health information. It presents independent, objective, comprehensive and up-to-date information in a clear and concise format for both consumers and healthcare professionals.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา
ชื่อเว็บไซต์ : 
DrugDigest
เนื้อหา : 
Noncommercial, evidence-based, consumer health and drug information site dedicated to empowering consumers to make informed choices about drugs and treatment options.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  ยาและเครื่องสำอาง
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM