พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 1 จากที่พบ 1 รายการ

กลุ่มหลัก พืชและสมุนไพร
กลุ่มย่อย อื่นๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม โดยบอกให้รายละเอียดของชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก และการใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used)
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , อื่นๆ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  พืชและสมุนไพร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM