พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก วัสดุศาสตร์
กลุ่มย่อย โลหะ


ชื่อเว็บไซต์ : 
Copper Data Center database
เนื้อหา : 
The Copper Development Association provides access to its Copper Data Center database free of charge in an effort to increase knowledge and awareness of copper, related technologies, and the role of copper in the environment.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , โลหะ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Corrosionsource.com - Handbook
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกัดกร่อน บางส่วนฟรี เช่น

Periodic Table: This state-of-the-art periodic table details properties of periods, groups, and individual elements. It also describes the periodic law, electron orbits, shells and provides a quiz to test your knowledge.
Glossary: Extensive glossary of corrosion and materials related terms. Provides an alphabetical index for searching the glossary.
Galvanic Series: Galvanic series of alloys listed in the order of the potential they exhibit in flowing sea water.
Hardness Conversion Table: Material hardness conversion table for Brinell, Rockwell, Vickers hardness numbers.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , โลหะ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วัสดุศาสตร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM