พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 3 จากที่พบ 3 รายการ

กลุ่มหลัก พลังงาน
กลุ่มย่อย อื่นๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เนื้อหา : 
เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Thailand Energy and Environment Network (TEENET) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดจนก่อให้เกิด การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะเครือข่ายที่ประสานงานกัน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลดังกล่าวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย สถานการณ์พลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านพลังงานของ ประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน สารคดี เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
International Nuclear Information System (INIS)
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูล INIS ของประเทศไทย คือ ฐานข้อมูล รายงานวิจัย พัฒนา วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม วิชาการ บทความ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศนิวเคลียร์ระหว่างประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน) - Technical Information Service
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุม/สัมมนา บทความ วิทยานิพนธ์ นักวิจัย และ ลิงก์ website ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร การประชุม/สัมมนา วิทยานิพนธ์
สามารถสค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้น หรือ Browse จากหัวเรื่อง / หัวเรื่องย่อย
ข้อมูลที่ได้มีทั้ง Fulltext, Abstracts, ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , อื่นๆ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  พลังงาน
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM