พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 4 จากที่พบ 4 รายการ

กลุ่มหลัก วัสดุศาสตร์
กลุ่มย่อย พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง


ชื่อเว็บไซต์ : 
European Bioplastics
เนื้อหา : 
สมาคมพลาสติกชีวภาพของกลุ่มสหภาพยุโรป มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ เช่น นิยาม การประยุกต์ใช้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ มุมมองทางสิ่งแวดล้อม กฏหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง (เช่น EN 13432 / EN 14995)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
เนื้อหา : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำยางข้นไทย ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง ศูนย์สารสนเทศยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบยาง การฝึกอบรม ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
EU-PEARLS (EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources)
เนื้อหา : 
โครงการของสหภาพยุโรปที่ศึกษาพัฒนายางธรรมชาติสายพันธ์ guayule และ Russian dandelion รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางล้อ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการใช้ยางธรรมชาติสายพันธุ์ Hevea brasiliensis ซึ่งมีมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย

The EU-PEARLS Consortium links stakeholders in the EU and elsewhere in the development, exploitation and sustainable use of guayule and Russian dandelion, aiming to establish complete new value creation chains for natural rubber and latex from these plants.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
PENRA (Program of Excellence in Natural Rubber Alternatives)
เนื้อหา : 
The Program of Excellence in Natural Rubber Alternatives (PENRA) was created to integrate and accelerate the incubation, demonstration, market entry, and growth of a domestic natural rubber industry. PENRA focuses on the creation of the technology, scientific foundations, and the private partnerships needed to support the introduction of sources of natural rubber alternatives. PENRA also integrates and manages collaborator contributions, provides assistance with IP protection and technology transfer.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วัสดุศาสตร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM