พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก การเกษตร
กลุ่มย่อย พืช


ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)
เนื้อหา : 
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2549-2552) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเว็บมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ข่าวเกษตร องค์ความรู้ ฐานข้อมูลงานวิจัย (ให้บทคัดย่อ)
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
การเกษตร , พืช
ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลของประเทศไทยรวม 20 ชนิด
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยและเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานวิจัยที่ควรสนับสนุนต่อไปในอนาคต โดยรวบรวมเอกสารผลงานวิจัยความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ รายงานผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ และบทความในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวปไซต์ โดยครอบคลุมไม้ผล 20 ชนิด

==> แบ่งปัน <==
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
การเกษตร , พืช


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  การเกษตร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM