พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 9 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
กลุ่มย่อย อื่นๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
สถิติการนำเข้า-ส่งออก กรมศุลกากร
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นสถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามรายพิกัดรหัสถิติ ทั้งหมวดหลัก และหมวดย่อย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Howstuffworks
เนื้อหา : 
HowStuffWorks, a wholly owned subsidiary of Discovery Communications, is the award-winning source of credible, unbiased, and easy-to-understand explanations of how the world actually works.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Convert-Me.com
เนื้อหา : 
Online measurements conversion, conversion tables, metric conversion

เว็บไซต์แบบ Online ที่ช่วยแปลงหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น น้ำหนัก ความยาว ความเร็ว พลังงาน ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูล จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบ เช่น ระบบเมตริกซ์ ระบบของอังกฤษ ระบบของไทย ระบบของญี่ปุ่น และสามารถคัดลอกโค้ดหรือรูปแบบ Gadget ไปวางบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองได้ เช่น
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
เนื้อหา : 
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007 จัดทำโดยส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อ 30 มิ.ย. 2551

*** ทั้งนี้การนำไปใช้ โปรดสอบทานกับความตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกรมศุลกากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
สถิติอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เนื้อหา : 
รายงานสถิติอุตสาหกรรมได้นำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 เป็นต้นมา โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลในรายการสำคัญที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การจ้างงาน ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปปลายเดือน และกำลังการผลิต จะทำให้ทราบถึงลักษณะและทิศทางภาวะอุตสาหกรรม
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ค้นหาพิกัดอัตราอากรกรมศุลกากร - กรมศุลกากร
เนื้อหา : 
สามารถค้นหาทั้งรหัสพิกัดจากสินค้า และค้นสินค้าจากรหัสพิกัด มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
GPS Coordinate Converter, Maps and Info
เนื้อหา : 
เว็บสำหรับคำนวณพิกัดตำแหน่งที่ใช้ใน Google Map เป็นที่ใช้กับ GPS Navigators หรือคำนวณกลับกัน
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
GPS Visualizer's coordinate calculators & distance tools
เนื้อหา : 
เว็บช่วยคำนวณพิกัดตำแหน่ง (GPS, Google map, etc) This page is designed to help you calculate answers to some common geographic questions and draw maps from simple coordinates.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , อื่นๆ


หน้าที่    1 | 2  

   
กลุ่มหลัก  วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM