พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
กลุ่มย่อย มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ


ชื่อเว็บไซต์ : 
EverySpec.com
เนื้อหา : 
EverySpec.com provides free access to over 20,000 Military, DoD, Federal, NASA, DOE, and Government specifications, standards, handbooks, and publications. There is a source for free information on aerospace fasteners, military hardware, and electronic components. This comprehensive database provides a wide variety of free datasheets on screws, bolts, studs, nuts, washers, rivets, inserts, clamps, aircraft fittings, terminal boards, and such.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ
ชื่อเว็บไซต์ : 
EUR-Lex
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลกฎระเบียบของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union; EU) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1951 สามารถสืบค้นได้หลายแบบ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM