พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
กลุ่มย่อย เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ


ชื่อเว็บไซต์ : 
ResearchGATE - Scientific Network
เนื้อหา : 
ResearchGATE is a scientific network that connects researchers. Find research partners, collaborate with scientists and explore journal articles.It is for scientists, built by scientists driven by the concept of Science 2.0.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Sci-Mate: Sharing ideas
เนื้อหา : 
Sci-mate is a website where scientists can easily exchange and develop their ideas, skills and materials.

* Listing Items is an online market place where members can list and manage the distribution of anything of interest to other researchers or industry.
* Articles are an easy way to prepare, publish and control attractive open access online content.
* Scientific discussion forums are an even easier way to build up a technical knowledge resource and gain the recognition for doing so.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2553 (วช.)
เนื้อหา : 
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2553 จัดทำโดยส่วนพัฒนาข้อสนเทศการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรวบรวมและจัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ eBook เผยแพร่ เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ บรรณานุกรมถูกจัดทำตามคำค้นทั้งหมด แต่ละคำค้นสื่อถึงแต่ละองค์ความรู้งานวิจัย จัดเรียงคำค้นตามลำดับอักษร สืบค้นได้ง่าย ละเอียด รวดเร็ว เข้าถึงการมีข้อมูลทั้งหมด สืบค้นงานวิจัยได้โดยไม่ต้องติดต่อเข้าระบบงานฐานข้อมูล
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ThaiScience
เนื้อหา : 
ThaiScience เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไร เพื่อให้บริการข้อมูลสิ่งพิมพ์ทาง electronic ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bioline International
เนื้อหา : 
Bioline International (BI) is a not-for-profit scholarly publishing cooperative committed to providing open access to quality research journals published in developing countries. BI's goal of reducing the South to North knowledge gap is crucial to a global understanding of health (tropical medicine, infectious diseases, epidemiology, emerging new diseases), biodiversity, the environment, conservation and international development. By providing a platform for the distribution of peer-reviewed journals (currently from Bangladesh, Brazil, Chile, China, Colombia, Egypt, Ghana, India, Iran, Kenya, Malaysia, Nigeria, Tanzania, Turkey, Uganda and Venezuela), BI helps to reduce the global knowledge divide by making bioscience information generated in these countries available to the international research community world-wide.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
LABNETWORK
เนื้อหา : 
LABNETWORK is an online platform set up by UNIDO and WAITRO to disseminate information of value to testing and calibration laboratories from all fields of science, and to those seeking their services.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน
เนื้อหา : 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Data Base: NRDB) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน่วยงานเข้าร่วม 32 หน่วยงาน ข้อมูลที่ได้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
ชื่อเว็บไซต์ : 
WorldWideScience.org
เนื้อหา : 
WorldWideScience.org is a global science gateway comprised of national and international scientific databases and portals. ปัจจุบันครอบคลุมพลังงาน เภสัชศาสตร์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถสืบค้นข้อมูลในระดับ Deep web หรือเข้าถึงข้อมูลเอกสารที่ไม่ได้ถูกจัด้ก็บในรูปแบบหน้าเว็บไซต์
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , เครือข่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM