พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 9 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร
กลุ่มย่อย ความปลอดภัยอาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
EHEDG Guidelines
เนื้อหา : 
รวบรวมเอกสารคำแนะนำด้านสุขอนามัยของอาหารของหน่วยงาน EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) เอกสารบางฉบับสามารถดูฉบับเต็มได้
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
JECFA - Monographs & Evaluations
เนื้อหา : 
รวมเอกสารการประเมินด้านพิษวิทยาของวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives), วัตถุปนเปือนในอาหาร (Food contaminants) และยาตกค้างในอาหาร(Veterinary drugs residues in food) จัดทำโดยหน่วยงาน JECFA (Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ THe Codex Alimentarius Commission และหน่วยงานรัฐบาล นำมาใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานอาหาร (International food standards) และระดับที่ปลอดภัย (Safe levels) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

* หมายเหตุ การแสดงผลหน้าเว็บไซต์นี้อาจช้าไปบ้าง เนื่องจากมีรายชื่อเอกสารมากกว่าพันรายการ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Food defect action levels (FDA)
เนื้อหา : 
Defect Levels Handbook - The Food Defect Action Levels Levels of natural or unavoidable defects in foods that present no health hazards for humans.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Veterinary Drug Residues in Food (MRLs)
เนื้อหา : 
The database inquiry request for the Veterinary Drug MRLs (Maximum Residue Limits) and receive the resulting output in a selected output format over the Internet.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Pesticide Residues in Food (MRLs)
เนื้อหา : 
The database inquiry request for the Pesticide MRLs (Maximum Residue Limits) and receive the resulting output in a selected output format over the Internet.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Codex General Standard for Food Additives (GSFA) Online Database
เนื้อหา : 
The "Codex General Standard for Food Additives" (GSFA, Codex STAN 192-1995) sets forth the conditions under which permitted food additives may be used in all foods, whether or not they have previously been standardized by Codex.
ให้ข้อมูล Functional classes, Food Catergory ที่ใช้, Max Levels และยังมีข้อมูล Spec. ที่ลิงก์ไป JECFA ได้
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Safe Practices for Food Processes
เนื้อหา : 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร มีเอกสารย่อย 4 ชุด
----Analysis and Evaluation of Preventive Control Measures for the Control and Reduction/Elimination of Microbial Hazards on Fresh and Fresh-Cut Produce
----Evaluation and Definition of Potentially Hazardous Foods
----Kinetics of Microbial Inactivation for Alternative Food Processing Technologies
----Processing Parameters Needed to Control Pathogens in Cold Smoked Fish
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Microbiological Criteria - EUROPA
เนื้อหา : 
EUROPA - Food Safety - Biological Safety of Food - Salmonella and Food-borne Diseases - Microbiological Criteria
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Microbiological Criteria โดยให้เป็นหลักการและอ้างถึงเอกสาร เช่น Discussion paper, เอกสารที่เป็น Guidance ต่าง ๆ

*** หมายเหตุ ค่าของ Microbiological Criteria ไม่ได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด มีเป็นเพียงค่าที่บอกคร่าว ๆ ในลักษณะของคำแนะนำ ในอาหารบางชนิด ***
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร


หน้าที่    1 | 2  

   
กลุ่มหลัก  อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM